1. Algemeen


Op 7 december 2007 is formeel de Klankbordgroep Vrijwilligerswerk geinstalleerd door wethouder Erik Langeweg van de gemeente Dronten.
 

Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan: werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, wordt verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving, zonder dat degene die het verricht daar voor zijn of haar levensonderhoud van afhankelijk is.
 

Naar schatting zijn in Nederland 3 tot 4 miljoen vrijwilligers actief. Om tal van redenen staan vrijwilligers de laatste jaren volop in de aandacht: landelijk en in de gemeente Dronten. 
 

Het belang van vrijwilligers voor de kwaliteit van de samenleving wordt hoog aangeslagen. Daarnaast is de algemene opvatting dat mensen door vrijwilligerswerk te doen de kans krijgen zich te ontplooien en te ontwikkelen. 
 

De invoering van de WMO en het grotere beroep dat de (gemeentelijke) overheid in de toekomst op de mantelzorg wil doen, vergroten de actualiteit van het vrijwilligerswerk. 

2. Klankbordgroep
 

a. Doelstelling:
- het meedenken over het te voeren gemeentelijk vrijwilligersbeleid;
- het volgen van de activiteiten van de Vrijwilligers VacatureBank (VVB) en
  het voorzien van input vanuit het vrijwilligersveld.

b. Positie:
- adviserende positie ten opzichte van de wethouder resp. de ambtenaar belast 
  met vrijwilligerswerk en de VVB.
- voor het meedenken is materiaal nodig. De gemeente en de VVB informeren 
  de klankbordgroep tijdig over ontwikkelingen in het beleid met betrekking tot
  vrijwilligerswerk. Indien de gemeente of de VVB afwijkt van het advies dienen 
  de gemeente en de VVB dit te motiveren richting de Klankbordgroep.

c. Taken Klankbordgroep

- relevante signalen uit het vrijwilligersveld oppakken;
- ontwikkelen van een gezamenlijke visie op vrijwilligerswerk en de kwaliteit 
  van vrijwilligerswerk;
- ongevraagd en gevraagd advies geven over het vrijwilligerswerk;
- zelf initiatieven nemen naar vrijwilligers, gemeente, organisaties en 
  instellingen wanneer ze vindt dat er knelpunten zijn of ter preventie hiervan;
- organiseren van thema- of discussiebijeenkomsten waarbij andere organisaties
  of personen kunnen worden geconsulteerd;
- alert zijn op veranderingen in de gemeente in onder andere het gemeentelijk
  beleid m.b.t. het vrijwilligerswerk. Daar waar nodig zal zij dit beleid beïnvloeden; 
- overige taken die van belang zijn voor het vrijwilligerswerk, o.a.de organisatie voor de Jonge Vrijwillliger in opdracht van de Gemeente Dronten.

 

d. Faciliteiten

- faciliteiten: De gemeente en de VVB faciliteren en ondersteunen de Klankbordgroep.
- frequentie: De Klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar
- locatie: De Meerpaal
- onkosten: Reiskosten kunnen op declaratiebasis worden vergoed.